атмосферски

atmospheric(al)
* * *
meteoric, atmospheric, aerial

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • атмосферски — (грч atmos, sphaira топка) што се однесува или што и припаѓа на атмосферата, на воздушната обвивка на Земјата …   Macedonian dictionary

  • атмосферски електрицитет — електрицитетот што се наоѓа во воздухот …   Macedonian dictionary

  • ариден — (лат arriditas) 1. сув, сушен изгорен од суша, аридни подрачја површини што се суви или имаат мало количество атмосферски врнежи и интензивно испарување, поради што растителната покривка е скудна или воопшто ja нема, а колебањата на дневните… …   Macedonian dictionary

  • бар — (анг bar) 1. локал во кој се пијат алкохолни пијалаци, најчесто стоејќи, 2. ноќен локал со музика и артистички точки, 3. бифе (во креденец и сл) (грч baros тежина, притисок) единица за мерење на атмосферски притисок …   Macedonian dictionary

  • депресија — (лат. depressio) 1. фаза во капиталистичкиот систем што следува по економска криза индустриски застој карактеризиран со недостиг на побарувачка на стока, ниско ниво на цените итн. стагнација 2. псих. душевна потиснатост, папсаност, безволност 3.… …   Macedonian dictionary

  • килобар — (грч. chilioi, baros тежина) метеор. единица за мерење на атмосферски притисок од 1. 000 кг на 1 см3 скр. кб (kb) …   Macedonian dictionary

  • клима — (грч. klima) 1. атмосферски временски услови во некој крај, поднебје 2. фиг. состојба, услови за живот и работа …   Macedonian dictionary

  • мензура — (лат. mensura) 1. градуиран (поделен на степени) стаклен сад за мерење на течности и атмосферски талози 2. муз. временска мера за траење на една нотна должина 3. во мечувањето: измерено растојание меѓу борците …   Macedonian dictionary

  • тартан — (анг. tartan) 1. шкотска карирана волнена или свилена ткаенина (со мостри што се различни за секое племе) 2. шкотска наметка, плед. 1. модерен материјал за изградба на атлетски патеки еластичен, отпорен на атмосферски врнежи, не се лизга 2. назив …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.